Projekty unijne

Tytuł projektu: Inteligentny, skalowalny akumulator oparty na technologii litowo-jonowej do zastosowań w przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania i podtrzymania zasilania.

Nazwa beneficjenta: MPL POWER ELEKTRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2023

Wartość projektu: 1 335 551,04 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 772 967,07 zł

Krótki opis projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji inteligentnych, skalowalnych akumulatorów opartych na technologii litowo-jonowej mającej zastosowanie w trzech kluczowych obszarach, a mianowicie przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania oraz podtrzymania zasilania. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie i przetestowanie zestawu prototypów skalowalnych akumulatorów litowo-jonowych.

Zakładane efekty, głównie korzyści: Na bazie uzyskanych rezultatów opracowana zostanie technologia wytwarzania znacząco ulepszonych akumulatorów. Wnioskodawca dokona samodzielnego wdrożenia rezultatów projektu we własnej działalności gospodarczej. Opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę europejską produktu o nowych właściwościach oraz podwyższonych parametrach użytkowych.

SHOW YOURSELF: polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej IV edycja
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014
2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek o numerze POIR.02.03.03200002/19.

Cel projektu: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 16 (w tym 15 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.12.2023r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań:
1.Us
ługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez
zapewnienie im optymalizacji oferty;

2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych;

3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji;

4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się:
wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 16 firm KKK w terminie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r.;

wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych,konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji;

wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych;

wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R,zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych;

rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

Wartość projektu:
wydatki ogó
łem: 9.984.100,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.984.100,00 PLN

dofinansowanie:
7.068.380,00 PLN
Wszystkie
firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy oraz wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez wprowadzenie na rynek sygnalizacji świetlnej MV-CV19 informującej o osiągnięciu maksymalnej liczby osób.

Nazwa beneficjenta: MPL POWER ELEKTRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu ogółem: 935 498,85 zł

Wartość projektu: 751 890,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 639 106,82 zł

Krótki opis projektu: Podstawowym celem projektu jest utrzymanie oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowej o nowy produkt, jaką jest innowacyjny w skali kraju system sygnalizowania o osiągnięciu maksymalnej liczby osób w danym pomieszczeniu. Realizacja tego celu ma się również opierać o zapobieżeniu przymusowej redukcji etatów, która jest bezpośrednim wynikiem pandemii COVID-19, jak również wsparcia osób bezrobotnych w województwie śląskim poprzez utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Zakładane efekty, głównie korzyści: wdrożenie innowacji marketingowej pod postacią nowej marki produktowej MV-CV19. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na postrzeganie spółki MPL Power Elektro jako podmiotu wspomagający walkę z koronawirusem.